Διαγωνισμός Ανοιχτού Κώδικα – OpenStreetMap

Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα για Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (OSS4SDGs) – Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες”:

https://urldefense.com/v3/__https:/ideas.unite.un.org/sdg11/Page/Overview__;!!DOxrgLBm!DYdEDHJuSVtJMqaCD_noH0CunjMVZN9gWC5JmZ_Wa8xhgKAUKePuAaO9_1quPVZn1tdGGyav70rXWFa-xHmFch-blT_h9t9fB7bLLqZBimY$

Η επιλεγμένη κοινότητα ανοιχτού κώδικα είναι το OpenStreetMap (OSM), καθώς η πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα χρησιμοποιείται ευρέως από τις ομάδες των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από τα Ηνωμένα Έθνη – Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (UN-OICT) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (EC-DIGIT).

Υλοποίηση : ΠΑΔΑ - ΠΣΔ