Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης!

Ο δικτυακός τόπος για το Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα για την Εκπαίδευση (εφεξής "Δικτυακός τόπος") συνίσταται από περιεχόμενο που παράγεται και δημιουργείται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) καθώς και από περιεχόμενο που παράγουν/δημιουργούν οι χρήστες. O δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να μεταθέτει ή να αποσύρει το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αρνείται την καταχώριση που προτείνεται από τους χρήστες καθώς και να προβαίνει στη μετακίνηση ή απόσυρση υλικού που οι χρήστες υποβάλλουν ή δημοσιεύουν στον δικτυακό τόπο.

Ο παρόν δικτυακός τόπος έχει σαν στόχο αποκλειστικά την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση και την παρουσίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών ανοικτού κώδικα και όχι τη διανομή λογισμικού ανοικτού κώδικα για χρήση στα πλαίσια του μαθήματος. Τα προγράμματα και οι εφαρμογές ανοικτού κώδικα που παρουσιάζονται μέσω της βιβλιοθήκης λογισμικού δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία πιστοποίησης και συνεπώς δεν αποτελούν πιστοποιημένο ή εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ λογισμικό.

Τα άρθρα που φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο, εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ' ανάγκη την άποψη των φορέων που επιβλέπουν το ΠΣΔ, εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στα άρθρα.

Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να περιορίζεται στην εκπλήρωση των σκοπών και του λειτουργιών του. Δια τη χρήσης του δικτυακού τόπου οι χρήστες δεν επιτρέπεται:

  • Να προσβάλλουν τα χρηστά ήθη και τα δικαιώματα της προσωπικότητας.
  • Να προκαλούν βλάβη σε ανήλικους.
  • Να παραβιάζουν δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Να προκαλούν βλάβη στο λογισμικό και στα πληροφοριακά συστήματα μέσω ιών, δούρειων ίππων ή άλλων προγραμμάτων.
  • Να εισφέρουν, καταχωρίζουν ή αποστέλλουν υπερκειμενικούς συνδέσμους ή περιεχόμενο για τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένοι και ιδιαιτέρως εφόσον αυτοί οι σύνδεσμοι ή τα περιεχόμενα προσβάλλουν απόρρητα ή είναι παράνομα .
  • Να διανέμουν ανεπιθύμητη διαφήμιση.
  • O δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει, αναστέλλει ή να τερματίζει την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των Υπηρεσιών. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροπ οποιεί, αναστέλλει ή να διακόπτει το σύνολο ή μέρος των Υπηρεσιών.

Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες και υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων. Η εξακολούθηση της χρήσης του δικτυακού τόπου ή/ και των υπηρεσιών ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/ χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.