Ηλεκτρονικά μαθήματα : Linux με χρήση της κονσόλας

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο του του έργου «ΠΛΟΗΓΙΣ: Από την Πληροφορία στη Γνώση» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-Ενέργεια 2.1.3, Κατηγορία Πράξεων Δ «Ενίσχυση και Εμπλουτισμός Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» με χρονική διάρκεια από 01/07/2000 μέχρι 31/05/2009 και συγχρηματοδότηση μέσω του ΥΠΕΠ-Θ από την Ευρωπαϊκή Ένωση -3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης- με Κοινοτική συμμετοχή -ΕΚΤ- και εθνικούς πόρους) προσφέρει σε συνεργασία με καθηγητές του Πανεπιστημίου το ηλεκτρονικό μάθημα: Linux με τη χρήση κονσόλας.

Για τη διεξαγωγή του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle, στο περιβάλλον της υπηρεσίας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της Βιβλιοθήκης, Τηλεμάθεια (http://telemathea.uom.gr/).
Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού βασίζεται στο εγχειρίδιο "Εισαγωγή στο Linux: ένας πρακτικός οδηγός" [Garrels, Machtelt (2006). Introduction to Linux: a beginner's guide. - Πρώτη έκδοση στα ελληνικά Οκτώβριος 2007] και αποτελεί ένα βασικό οδηγό για όσους θέλουν να μυηθούν στο Linux με τη χρήση της κονσόλας.

Το μάθημα θα ξεκινήσει στις 30 Μαρτίου και πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 24 Μαΐου 2009. Για να παρακολουθήσει κάποιος το μάθημα θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση (http://telemathea.uom.gr/aitisi_linuxc.php) στο διάστημα από τις 18 μέχρι τις 25 Μαρτίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Όσοι επιλεγούν, θα ενημερωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο και λειτουργικό σύστημα Linux. Το μάθημα θα διατεθεί δωρεάν.

Το μάθημα περιλαμβάνει κείμενο προς μελέτη, ερωτήσεις κατανόησης και εργασίες, τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν, προκειμένου να διαμορφώσουν τόσο οι ίδιοι, όσο και ο καθηγητής, εικόνα της απόδοσής τους. Στο τέλος του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις που αφορούν στις διάφορες παραμέτρους του μαθήματος. Μέσα από τις απαντήσεις θα είναι δυνατόν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα που θα ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές εφαρμογές.
Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν στους συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το μάθημα σχετικές βεβαιώσεις.

Πληροφορίες
Άννα Κρασσά annak@uom.gr
Χρυσούλα Παπάζογλου papazoglou@uom.gr